fbpx

PRIVACY STATEMENT ABS DEN ELZEN GROEP  B.V.

ABS DEN ELZEN GROEP Saturnusstraat 30, 2516 AH ‘s Gravenhage, KvK-nummer 27041288 hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacy statement willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

ABS DEN ELZEN GROEP houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy statement.
 • verwerking van uw persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • passende technische en/of organisatorischemaatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hier op willen wijzen en deze respecteren.

Als ABS DEN ELZEN GROEP zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Indien u na het doornemen van ons privacy statement, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via office@denelzen.nl.

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden door ABS DEN ELZEN GROEP verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • Omdat u ons benaderd heeft voor contact;
 • Omdat u een vraag heeft over een van onze producten en/of diensten;
 • Omdat u ons een opdracht tot reparatie of onderhoud gerelateerde nevendiensten gegeven heeft;
 • Omdat u vervangend vervoer van ons in bruikleen krijgt;
 • Omdat u onze website heeft bezocht;
 • Omdat u onze nieuwsbrief heeft aangevraagd.

Voor de bovenstaande doeleinden kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Naam
 • Adres
 • Postcode
 • Woonplaats
 • Telefoonnummer
 • E-mail adres
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Geslacht
 • IBAN-Bankrekeningnummer
 • Polisinformatie

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • De administratie van de reparatieopdracht;
 • Marketing activiteiten, waaronder het versturen van e-mails, nieuwsbrieven etc.;
 • Klanttevredenheidsonderzoek

Wij geven uw persoonsgegevens nooit door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, anders dan indien dit wettelijk verplicht en toegestaan is. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU, met uitzondering van Google Inc. Google Inc. is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel, en stelt zich te houden aan de Privacy Shield Principles.

Bewaartermijn
ABS DEN ELZEN GROEP bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke we van u hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heeft u het recht de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Indien u hier gebruik van wenst te maken, kunt u dat aangeven op office@denelzen.nl.

Wij kunnen u logischerwijs vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover met ons contact op te nemen via office@denelzen.nl. Komt u hier niet met ons uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend.

U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.Als u naar aanleiding van onze privacy statement nog vragen of opmerkingen hebt neem dan altijd contact met ons op.